Protecció de Dades


La nostra assessoria realitzarà tots els tràmits per tal de estar al dia amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i evitar les grans sancions que ha establert la Unió Europea. Amb el nostre aplicatiu online, vostè serà capaç de descarregar tots els documents que tan els teus proveïdors, clients o empleats hauran de firmar i, un cop estiguin firmats, pujar-los en aquest aplicatiu per tal de tenir un registre i inventari d'aquests.

El procés d'adaptació durarà alrededor de 5 dies. Aseguint els pasos següents:

 

-Fase de realització de l'inventari: Recopilació de les dades del responsable del tractament, de la infraestructura i del tractament de les dades.

-Fase de traçabilitat: Fase on establirem les relacions entre els diferents actius de l'organització (personal i activitats)

-Fase de documentació: A partir d'aquí ja podem extreure el Data Mapping i tots els documents asociats al personal i a les organitzacions de control de dades. Tots aquests documents s'hauran de firmar i tenir-los adequadament preservats.

-Fase de consentiments: Creem els consentiments, clàusules informatives i polítiques de privacitat que necessiti l'entitat gestionada.

-Fase de projectes: Un cop acabades les fases anteriors, ànalitzarem els riscs, quines documents falten per firmar i ens quedarà una documentació que ens dirà que ens falta per estar al corrent del reglament. Un cop mitigades aquestes mancançes, ja estarem al corrent del reglament.

 

Un cop acabats els processos, cada client, proveedor, empleat o sistema amb accés a dades de caràcter personal, haurà de ser notificat a l'asesoria per tal que es pugui donar d'alta i així no còrrer riscos en denúncies, multes i sancions.