Laboral


El nostre objectiu en l'àrea laboral és donar resposta a tots els problemes i les situacions que es produeixen amb els teus treballadors, donar a conèixer la normativa laboral de la  seguretat social  i les característiques específiques dels convenis col·lectius. Això engloga tots els següents serveis:

GENERAL
 • Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de contractes.
 • Rebuts oficials de salaris. Transferències bancàries.
 • Sancions i acomiadaments treballadors.
 • Ofertes d’ocupació, estrangers, certificats empresa,
 • Tramitació expedients de regulació d’ocupació (extinció i/o suspensió).
 • Exp. prestacions atur, I.T., Fons Garantia Salarial, …
 • Càlculs increments plantilla (renda i societats).
 • Control venciments contractes, antiguitats, …
 • Assegurances obligatòries convenis col·lectius.
  .

SEGURETAT SOCIAL

 • Afiliacions, altes, baixes i variacions treballadors.
 • Liquidacions cotització: generals, recàrrec,
  quota empresarial i obrera, no ingressades, …
 • Estudis bonificacions contractes.
 • Anul·lació i modificació requeriments.
 • Accidents de treball i malalties.
 • Certificats vida laboral, corrent de pagament, …
 • Estudis jubilació, invalidesa, viduïtats, …

 

I.R.P.F. -RETENCIONS-

 • Aplicació i revisió percentatge.
 • Control gerents, professionals, comissionistes.
 • Confecció i tramitació models 111 i 190.
 • Certificats retribucions anuals.
 • Models 145 situació familiar.
 • Altes i baixes cens fiscal.

RECURSOS HUMANS

 • Disseny de la política d’empresa.
 • Criteris salarials i establiment de salaris variables, …
 • Formació dels treballadors.
 • Acció social de l’empresa.
 • Creació borsa de treball empresa.

ALTRES GESTIONS

 • Estudis costos salarials, seguretat social, absentisme.
 • Fitxa tècnica costos per treballador.
 • Recursos i escrits a organismes.