Gestió Online


En el món d'avui en dia, tot està interconectat telemàticament, doncs la nostra empresa també s'ha adaptat a les necessitats dels nostres usuaris. Per tant, us aportem moltes eines perquè vosaltres pogueu gestionar, comptabilitzar si es desitja, consultar qualsevol document de la vostra empresa o activitat en un sol click i desde qualsevol dispositiu.

  • Per una part tenim l'accés documental on el client podrà consultar en qualsevol moment i lloc tots els documents que nosaltres tenim i els serveis que oferim mitjançant la tecnologia BOX. Tot queda encriptat i segur.
  • Com a segona eina per a la gestió online, gràcies a la nostra colaboració amb vunkers, oferim al client un programa de gestió i comptabilitat online, on els clients triaràn si volen fer ells la comptabilitat, o la passem nosaltres.

 

Accés Documental

Els nostres clients seràn capaços de visualitzar tots els següents documents:

  • Àrea Laboral: Poden consultar les nòmines, els acommiadaments, els certificats d'I.R.P.F, els contractes de nòmina i els TC2.
  • Àrea comptable: Podràn visualitzar els resultats comptables del exercici, així com els pèrdues i guanys, el balanç de situació o el balanç de sumes i saldos.
  • Àrea Fiscal: Seràn capaços de visualitzar tots els models presentats a l'AEAT, els requeriments amb les seves conseqüents al·legacions.
  • Àrea legal i mercantil: En aquest apartat podràs consultar tots els tipus de documents oficials, així com les escriptures, els poders notarials, les actes que s'han anat realitzan a l'empresa.
  • Assegurançes: Podràn comprovar les seves pòlisses, i també tot el relacionat amb aquestes, sinistres, etc.
  • Documentació bancària: On podran observar els diferents contractes de rènting, leasing, confirming, préstecs i demés.
  • Factures: Per últim trobem l'apartat de les factures, el client les podrà pujar desde casa sense la necessitat de venir a l'oficina.