Comptable


Complirem amb totes les obligacions comptables, i, també t'ajudarem a analitzar com evoluciona el teu negoci mitjançant la comptabilitat financera i l'ànalisi d'estats comptables per tal de fer-lo crèixer. També et podem constituir una empresa, estudiar una fusió, entre d'altres.

  • Assessorament en el tancament de l'exercici: Anàlisi de l'evolució dels marges comercials i les despeses de personal, conciliació entre la base imposable de l'IVA i els ingressos comptables, registre de la despesa per impost sobre beneficis, amortitzacions, clients de cobrament dubtós, provisions i distribució del resultat de l'exercici anterior, comprovació dels comptes amb Hisenda i la Seguretat Social i conciliació del balanç inicial al final de l'exercici.
  • Valoració d'empreses: estudi i confecció de l'informe de valoració a efectes d'operacions societàries o de la seva venda.
  • Constitució societats, ampliacions capital, transmisions participacions
  • Anàlisi de la teva empresa: Anàlisi de balanços, marges, ratis financers, també et podem realitzar anàlisi de costos i desviacions pressupostàries, i per últim, l'avaluació estats financers i plans de viabilitat.